Odwodnienia

Odwodnienia

Do wykonywania odwodnień wykorzystujemy materiały firmy Pipelife.

Systemy drenarskie Pipelife przeznaczone są do budowy drenaży poziomych, które należą do systemów najczęściej stosowanych do odwodnienia terenów i zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego, do drenowania terenów użytkowania rolniczego oraz w inżynierii środowiska. Do odwadniania użytków rolnych, parków, terenów sportowych i rekreacyjnych, poboczy dróg i nasypów oraz płytko posadowionych budynków i budowli podziemnych stosuje się systemy drenarskie z rur karbowanych z PVC. Są one wykorzystywane głównie ze względu na wytrzymałość i wymiary rur. Przy odwodnieniach głębiej posadowionych obiektów inżynierii lądowej, budowli podziemnych oraz obiektów o nawierzchni utwardzonej, a także do budowy drenaży, skarp zapór ziemnych i wałów opaskowych wykorzystuje się systemy drenarskie z PP. Zalecane są one także w przypadku inżynierii środowiska do budowy drenaży wodnych i składowisk odpadów.

Głębokość drenażu

W drenowaniu użytków rolnych głębokość sączków zależy od rodzaju uprawianych roślin, właściwości i uwarstwienia profilu glebowego, warunków zasilania w wodę, spadków i rzeźby terenu. Średnia głębokość drenowania wynosi: • 70-90 cm – dla łąk i pastwisk, • 80-110 cm – dla gruntów ornych, warzywniaków, plantacji krzewów jagód, szkółek drzewnych, • 110-150 cm – dla sadów i chmielników, Przy odwodnieniu obiektów inżynierskich o głębokości założenia rurociągów drenażu decyduje głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej, które ustala się tak, aby poziom wzniosu kapilarnego był poniżej posadzek części podziemnych budowli. W praktyce przyjmuje się, że zwierciadło wody gruntowej powinno układać się poniżej posadzek na głębokości: • 30-100 cm (średnio 50 cm) w gruntach piaszczystych • 60-200 cm (średnio 100 cm) w gruntach pylastych i glinianych. Drenaże zakłada się na głębokości większej niż głębokość przemarzania gruntu, aby woda płynąca w przewodach nie zamarzła.

Drenaż budynku

Przy zagrożeniu podtapianiem części podziemnych budynku wodą zaskórną lub gruntową, drenaż wykonany wzdłuż obrysu budynku zapewni skuteczne zabezpieczenie.
W zależności od uziarnienia i przepuszczalności materiału podłoża drenaż budynku może być wykonany w formie:

■ rurociągu drenażowego pierścieniowego z jedną warstwą filtru – w gruntach dobrze przepuszczalnych piaszczystych
■ rurociągu drenażowego, połączonego z drenażem warstwowym wykonanym z 2 warstw filtru w gruntach średnio i słabo przepuszczalnych, drobnoziarnistych

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych o średnicy wewnętrznej 100 mm (min. 75 mm) i układa ze spadkiem min. 4-5 ‰. Studzienki kontrolne umieszcza się na początku odcinków rurociągów i na odpływie odbiornika. Ostatnia studzienka w sieci musi być z osadnikiem o pojemności min. 35 litrów.

Dobór materiałów filtracyjnych

W celu zapobieżenia zjawiskom sufozyjnym oraz zabezpieczenia rurociągów przed zamuleniem, stosuje się wokół rurociągów drenarskich różnego rodzaju osypki z materiałów filtracyjnych o odpowiednio dobranym uziarnieniu. W drenażach rolniczych do wykonywania zasypów filtracyjnych stosowane są różnego rodzaju materiały mineralne, takie jak: piasek, żwir, wierzchnia warstwa gleby (orno-próchnicza), materiały organiczne, takie jak: kora drzewna, trociny torf słoma rzepakowa oraz włókniny i tkaniny z włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych.

W drenażach obiektów budownictwa ogólnego stosowane są materiały ziarniste pochodzenia mineralnego: piasek, żwir i pospółka (po odsianiu drobnych frakcji) oraz warstwy filtracyjne z geotekstyliów (a zwłaszcza geowłókniny).